การสัมมนาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายและเทคโนโลยีสะอาดในการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

1– 4 March 2015, Shangri-La Hotel, Bangkok , Thailand