โครงการทดลองการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน RDF

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร