RIVA Fully Automated IV Compounding System

RIVA เป็นหุ่นยนต์สำหรับใช้ผสมยาฉีดที่ควบคุม ด้วยระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์แบบในสภาวะห้องสะอาด

Features
Specification
Download

  • RIVA เป็นหุ่นยนต์สำหรับใช้ผสมยาฉีดที่ควบคุม ด้วยระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์แบบในสภาวะห้องสะอาด (ISO Class 5) และมีความถูกต้องแม่นยำสูง ซึ่งเป็นระบบที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสั่งการให้แขนกลทำการผสมยาฉีดได้แก่ ยาเคมีบำบัด (chemotherapeutic) และ ไม่ใช่เคมีบำบัด (non-chemotherapeutic) โดยยาตั้งต้นที่ใช้ในการผสมนั้นสามารถใช้ได้ทั้งยาในสถานะผงและยาในสถานะสารละลายที่บรรจุในขวดแก้ว (vial) และเมื่อยาได้ถูกผสมแล้วเสร็จโดยแขนกล ยาผสมนั้นก็จะถูกบรรจุลงในหลอดยา (Syringe) หรือ ถุงบรรจุ (Bag) เท่านั้น การติดตั้งหุ่นยนต์ในห้องสะอาดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการเตรียมยา USP<797> ซึ่งใช้ระบบการไหลเวียนของอากาศแบบความดันลบ (Negative pressure) สำหรับเตรียมยาอันตรายหรือยาเคมีบำบัด และใช้ระบบความดันบวก (Positive pressure)สำหรับเตรียมยาทั่วไปที่ไม่อันตราย
  • หุ่นยนต์สำหรับใช้ผสมยาฉีดมีกระบวนการทำงาน 4 ขั้นตอนหลักตามที่แสดงในแผนภาพ ประกอบไปด้วยการสั่งงานผ่านโปรแกรมหรือสมองกลให้เตรียมยาตามคำสั่งแพทย์ จากนั้นสมองกลจะแจ้งให้ บรรจุยาและวัสดุต่างๆ เมื่อป้อนครบตามคำสั่งก็จะสามารถเริ่มต้นทำงาน (ผสมยา) ได้ทันที โดยมีกำลังการผลิตยาได้ประมาณ 15-50 ตำรับต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลำดับการเตรียมหรือผสมยา
    -
    -