ระบบบำบัดขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ด้วยมาตรฐานระดับสากล

   มูลฝอยติดเชื้อ คือ มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้น ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ (กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545) ในปัจจุบัน ขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะลดความรุนแรงลง แต่ก็ได้ทำให้เกิดขั้นตอนการตรวจคัดกรอง ตลอดจนมาตราการป้องกันต่างๆ ที่ทำให้ขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขยะติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ แต่รวมไปถึงสถานที่อื่นๆ เช่น แหล่งชุมชน ด่านตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน


   การจัดการกับขยะติดเชื้อ ส่วนมากในไทยไม่สามารถบำบัดหรือทำลายเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด หรือภายในหน่วยงานได้ จึงมีการจ้างวานหรืออาศัยหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ ทำให้มีขั้นตอนการพักขยะและขนส่งขยะ ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนี้ จำเป็นต้องมีการรักษาอุณหภูมิทั้งในการพักและขนส่งขยะ ที่ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนของเชื้อก่อโรคจากขยะ และการจัดการหรือกำจัดขยะติดเชื้อในไทย ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการเผาทำลายด้วยเตามเผา ซึ่งเตาเผาที่ได้มาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษนั้น มีมูลค่าที่สูงมาก ทั้งราคาของเตาเผา เชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผา ตลอดจนการดูแลรักษา ทำให้เตาเผาขยะหลายที่ขาดการดูแลรักษา ทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จนเกิดเป็นมลพิษทางอากาศ เช่น สาร Dioxin ฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ หน่วยงานที่จัดการขยะติดเชื้อบางแห่งละเลยการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัย ทำให้มีการลักลอบนำขยะติดเชื้อไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือแอบทิ้งตามพื้นที่รกร้าง ซึ่งทำให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ อย่างมากมาย


   ผลิตภัณฑ์ Steriflash ของ COMTEM ประเทศสเปน ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการและบำบัดขยะติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด หรือภายในอาคาร ที่เป็นวิธีแบบปลอดมลพิษ โดยการใช้การบดสับ (Shredding) ขยะเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ (Sterilization) ที่ อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 20 นาที ซึ่งขยะติดเชื้อที่ผ่านการบำบัดด้วยผลิตภัณฑ์ Steriflash จะถูกทำลายเชื้อก่อโรค ทำให้สามารถทิ้งรวมกับขยะธรรมดาได้ หรือสามารถนำไปรีไซเคิล ตามชนิดของขยะ
   ผลิตภัณฑ์ Steriflash ในกลุ่ม small models (Steriflash ST30, ST80 และ ST200) จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้สามารถติดตั้งภายในอาคาร ห้องปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด หรือในบริเวณที่มีพื้นที่ติดตั้งไม่มาก จึงเหมาะสำหรับบำบัดขยะติดเชื้อเฉพาะจุด หรือปริมาณไม่มาก (บำบัดได้รอบละ 30ลิตร / 4.5 กิโลกรัม – 200ลิตร / 30 กิโลกรัม) ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ Steriflash ในกลุ่ม big models (Steriflash ST350, ST500, ST1000 และ ST2000) จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และสามารถบำบัดขยะต่อรอบได้ในปริมาณมาก จึงเหมาะสำหรับการบำบัดขยะในปริมาณมาก หรือตั้งเป็นศูนย์บำบัดขยะ (บำบัดได้รอบละ 350ลิตร / 52.5 กิโลกรัม – 2,000ลิตร / 300 กิโลกรัม)   ผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นของ COMTEM ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง CE, ISO900 และ ISO14001 นอกจากในผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นของ COMTEM ยังช่องสำหรับใส่ตัววัดการทำเชื้อ เช่น Spore test เพื่อใช้ตรวจประเมินการทำลายของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ COMTEM ได้รับความไว้วางใจและถูกติดตั้งเพื่อบำบัดขยะติดเชื้อ ในหน่วยงานชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก