ทางเลือกใหม่สำหรับห้องเตรียมยา

   หากจะกล่าวถึงการเตรียมยา เรามักจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวยา ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมภายนอก และลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยซึ่งอาจส่งผลกระทบในการเตรียมยา โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องและใช้เทคนิคปลอดเชื้อในการผสมยา ทำภายใต้อากาศที่ปลอดเชื้อ/ตู้ปลอดเชื้อ รวมทั้งเตรียมยาในสถานที่ที่ได้มาตรฐาน

   ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่เตรียมยาด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดความพร้อมของสถานที่สำหรับเตรียมยาที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากการสร้างห้องเตรียมยามีค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบำรุงรักษาค่อนข้างสูง ดังนั้นห้องเตรียมยาที่ตรงตามมาตรฐานจึงถูกลดความสำคัญและถูกละเลยไป


   Portable cleanroom หรือห้องสะอาดแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ Beth-El สามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่มีอยู่ให้กลายเป็นห้องสะอาดสำหรับเตรียมยาได้โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องใหม่ ซึ่งห้องสะอาดนี้จะช่วยกรองอากาศสะอาดเข้าสู่ภายในห้องเตรียมยาพร้อมทั้งควบคุมความดัน มีการแจ้งเตือนเมื่อระบบเกิดความผิดปกติประกอบและเคลื่อนย้ายง่าย รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาว


   Portable cleanroomประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. Air lock เป็นส่วนหน้าของห้องสะอาดแยกส่วน มีหน้าที่ควบคุมและช่วยปรับแรงดันอากาศก่อนเข้าสู่ห้องปฏิบัติการหลัก/ส่วนที่เป็นห้องสะอาดภายใน
2. Main chamber เป็นส่วนที่อยู่ถัดไปเมื่อเข้าผ่าน Air lock ซึ่งจะมีประตูแบบบานสวิงด้านเดียวเพื่อเปิดเข้าสู่บริเวณปฏิบัติงานด้านใน/ห้องเตรียมยา ซึ่งภายในเป็นพื้นที่โล่ง สามารถติดตั้งตู้ปลอดเชื้อสำหรับการเตรียมยาได้
3. Filtration system ถือเป็นหัวใจของห้องสะอาดแยกส่วน ภายในจะประกอบด้วยชุดกรองอากาศหยาบแผ่นกรองชนิด HEPA ชุดหลอดยูวีสำหรับฆ่าเชื้อ และพัดลม ทำหน้าที่กรองอากาศจากบริเวณที่ติดตั้งเครื่องให้เป็นอากาศสะอาดเข้าสู่ main chamber


   เลือกใช้เทคโนโลยี Portable cleanroom ของ Beth-El “เพราะตอบโจทย์การปรับปรุงห้องเตรียมยาให้เป็นไปตามมาตรฐานในบริเวณพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด อีกทั้งสามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบในตึกใหม่ได้ในอนาคต”

ดังนั้น Beth -El ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยยกระดับสถานที่สำหรับการเตรียมยาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเตรียมยามากยิ่งขึ้น